Doelstellingen

De stichting SingelgrachtWacht zet zich in om zo optimaal mogelijk uw belangen te behartigen inzake het plan van de Gemeente om een parkeergarage onder de Singelgracht te bouwen. Daar heeft u ook belang bij; of liever gezegd géén belang bij!

 

Deze belangen betreffen:

 

• De luchtkwaliteit in de buurt;

• De verkeersveiligheid bij de in/uitgang van de garage;

• Het voorkomen van zoveel mogelijk kaalslag;

• Het handhaven van het beschermd stadsgezicht van de Marnixkade; wat behoort bij het door Unesco beschermd Werelderfgoed: de grachtengordel.

• Een objectieve vaststelling van de standvastigheid van omliggende panden;

• Een adequate regeling in geval van schade als gevolg van de bouw en van verstoring van het grondwater peil;

• Er op toe te zien dat de belangen van bewoners optimaal worden geregeld op basis van de gemeentelijke verordening Nadeelcompensatie, alsmede jurisprudentie betreffende gezondheids kwesties;

• Er op toe te zien dat de belangen van bewoners optimaal worden geregeld inzake de herinrichting van de openbare ruimte.

 

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

 

• Het uitdragen van deze doelstellingen en de werkzaamheden van de stichting via persoonlijke contacten, nieuwsbrieven en websites.

• Beoordelen van plannen van de gemeente.

• Overleg en informatie hierover met de betrokken bewoners maar ook met allen die bij de besluitvorming betrokken zijn.

• Het behartigen van de belangen conform de doelstellingen, desnoods middels het voeren van juridische procedures.

 

 

Wellicht geeft bovenstaande de indruk dat wij er vanuit gaan dat die garage er komt. Niets is minder waar! Het resultaat van dit alles kan een dusdanige lastenverzwaring voor de gemeente betekenen waardoor deze toch al omstreden investering en nu al verwachte jaren lange exploitatie verliezen, een onacceptabel financiële aderlating betekenen. De hierboven genoemde belangen vertalen ook naar voldoende zwaarwegende tegen-argumenten die wij bij een mogelijke juridische procedure kunnen aanvoeren.

 

Statuten

Heden, 4 december 2013, verschenen voor mij, Mr.Alexander Evert Blom, notaris te Amsterdam:

1. de heer ARIE VAN STAVEREN

2. de heer THEODORUS JOHANNES ROES

3. de heer HANS BOS

 

De verschenen personen verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

 

1. De stichting is genaamd: de SINGELGRACHT WACHT. 

Handelsregister KvK: 59382112

 

2. De stichting is gevestigd te Amsterdam.

 

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 2.

 

1. De stichting stelt zich ten doel:

Het, in de meest brede zin des woords zo optimaal mogelijk de belangen te behartigen van omwonenden in de noordelijke Jordaan, de Frederik Hendrik buurt en het Witteneiland, inzake de plannen van de gemeente (stadsdelen Centrum en West) een parkeergarage te bouwen onder de Singelgracht tussen het Marnixplein en de 2e Hugo de Grootstraat.

2. De belangrijkste aandachtspunten van de stichting zijn:

a. Het niet nog meer verslechteren van de luchtkwaliteit door de uitlaatgassen van de garage;

b. De verkeersveiligheid  bij de in/uitgang van de garage waar een aantal verkeersstromen samen komen en door de zuigkracht van deze garage zal verslechteren;

c.  Het handhaven van het beschermd stadsgezicht van de Marnixkade welke valt binnen de bufferzone van het Unesco Werelderfgoed;

d. Het voorkomen van zoveel mogelijk kaalslag;

e. Een transparante, onafhankelijke en adequate regeling in geval van schade aan belendende panden als gevolg van de bouw. Dit behelst zowel schade veroorzaakt tijdens de bouw (o.a. het afgraven van de bouwput; heien etc.) alsmede als gevolg van verstoring van het grondwater peil een aantal jaren na voltooiing van de bouw;

f. Er op toe te zien dat de belangen van bewoners optimaal worden geregeld op basis van de gemeentelijke verordening Nadeelcompensatie alsmede jurisprudentie betreffende gezondheids kwesties;

g. Een objectieve en adequate vaststelling van de standvastigheid van omliggende panden;

h. Er op toe te zien dat de belangen van bewoners optimaal worden geregeld inzake de herinrichting na de bouw van de openbare ruimte rondom deze parkeergarage;

i. Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande - in de ruimste zin genomen - in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

 

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

i. Het uitdragen van de doelstelling en de werkzaamheden van de stichting middels persoonlijke contacten, nieuwsbrieven en websites.

j. Beoordelen van plannen der gemeente met betrekking tot het in put 1 genoemde.

k. Overleg en informatie hierover met de betrokken bewoners maar ook met allen die bij de besluitvorming betrokken zijn.

l. Het behartigen van de belangen conform de doelstellingen, desnoods middels het voeren van juridische procedures.

 

3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

VERMOGEN

Artikel 3.

 

Tot vermogen der stichting worden bestemd:

1. Het stichtingskapitaal;

2. Subsidies en donaties;

3. Erfstellingen, legaten en schenkingen;

4. Eventuele andere verkrijgingen en baten.

 

AANTAL EN BENOEMING BESTUURSLEDEN

Artikel 4.

 

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf personen.

2. Het bestuur bepaalt het aantal leden van het bestuur. Voor de eerste maal wordt het aantal bestuursleden ter gelegenheid van de oprichting van de stichting door de oprichters bepaald.

3. Indien en zolang het aantal leden van het bestuur minder dan drie bedraagt, vormen de in functie zijnde leden of vormt het enig in functie zijnde lid niettemin een rechtsgeldig bestuur, totdat het aantal leden weer ten minste drie bedraagt. In dat geval zal ten spoedigste worden overgegaan tot de daarvoor vereiste benoeming(en).

4. De leden van het bestuur worden benoemd door het bestuur.
Voor de eerste maal worden de bestuursleden ter gelegenheid van de oprichting van de stichting door de oprichters benoemd.

5. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar, na het verstrijken waarvan zij te allen tijde herbenoembaar zijn.

6. Indien en zodra geen leden van het bestuur meer in functie zijn, zullen op verzoek van de meest gerede partij ten minste drie leden worden benoemd door de Kantonrechter te Amsterdam.

 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP EN SCHORSING

Artikel 5.

 

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:

a. indien na het verstrijken van de periode van benoeming geen herbenoeming volgt;

b. door schriftelijke opzegging door het bestuurslid;

c. door overlijden;

d. wanneer een bestuurslid onder curatele dan wel wanneer het vermogen van een bestuurslid onder bewind wordt gesteld;

e. bij aanvrage tot surséance van betaling dan wel schuldsanering;

f. door ontslag door het bestuur; of

g. door ontslag door de rechtbank.

 

2. Het bestuur is bevoegd om een lid van het bestuur te schorsen in de uitoefening van zijn functie. Indien een schorsing niet binnen drie maanden heeft geleid tot een besluit tot ontslag, vervalt de schorsing van rechtswege.

3. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk na een besluit tot schorsing of ontslag de betrokkene van dat besluit schriftelijk en met redenen omkleed in kennis te stellen.

 

BESTUURSTAAK

Artikel 6.

1. Het bestuur is belast met de leiding van de stichting en het beheer van haar vermogen.

2. De leden van het bestuur verdelen onderling hun functies, waaronder die van voorzitter, secretaris en penningmeester. Ten hoogste twee van deze functies zijn in één persoon verenigbaar.

3. Elk bestuurslid is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de aan de betrokkene opgedragen taak.

4. Het bestuur is binnen de grenzen van de statuten bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking die voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn.

5. Een aan de stichting gedane erfstelling kan niet anders worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

 

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 7.

De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur met de functies van voorzitter, secretaris en/of penningmeester.


BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 8.

1. Het bestuur vergadert te Amsterdam of omgeving, of indien alle bestuursleden daarmee instemmen elders.

2.  Het bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar, waaronder één maal voor het  vaststellen van de jaarstukken.

3. Bestuursvergaderingen zullen voorts worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één of meer der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, in dier voege dat de vergadering niet kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is (zijn) de verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 2 van dit artikel bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.

5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip der vergadering, de te behandelen onderwerpen.

 

Artikel 9.
1. Een vergadering van het bestuur kan slechts rechtsgeldig besluiten nemen als de vergadering op de statutair voorgeschreven wijze is bijeengeroepen en ten minste twee/derde van het aantal bestuursleden aanwezig of schriftelijk vertegenwoordigd is,tenzij in deze statuten anders wordt bepaald.

2. Is niet ten minste twee/derde van het aantal bestuursleden aanwezig of schriftelijk vertegenwoordigd, dan wordt niet eerder dan twee weken, doch niet later dan vier weken na de vergadering waarin het desbetreffende voorstel geagendeerd was een tweede vergadering gehouden, waarbij het bestuur kan besluiten omtrent dit voorstel, ongeacht het aantal aanwezige of schriftelijk vertegenwoordigde leden.

3. Het bestuur kan evenwel ook - in en buiten vergadering - rechtsgeldig besluiten nemen als de hiervoor omschreven termijn en wijze van oproeping niet in acht zijn genomen, mits met schriftelijke instemming van alle bestuursleden.

Artikel 10.

1. In het bestuur hebben de aanwezige leden ieder een stem.

2. Bestuursbesluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens het hierna in lid 3 van dit artikel bepaalde.

3. Bestuursbesluiten tot:

a. het vaststellen van het aantal bestuursleden;

b. het benoemen van bestuursleden;

c. het ontslaan van bestuursleden;

d. het verrichten van de in artikel 6 lid 5 van deze statuten bedoelde rechtshandelingen;

e. het vaststellen, wijzigen en intrekken van reglementen;

f. het wijzigen van de statuten van de stichting; en

g. het ontbinden van de stichting,

 

4. dienen te worden genomen in een vergadering waarin alle leden van het bestuur aanwezig of schriftelijk vertegenwoordigd zijn en met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
Zijn niet alle leden van het bestuur aanwezig of schriftelijk vertegenwoordigd, dan wordt niet eerder dan twee weken, doch niet later dan vier weken na de vergadering waarin het voorstel geagendeerd was, een tweede vergadering gehouden, waarbij het bestuur kan besluiten omtrent dit voorstel, ongeacht het aantal aanwezige of schriftelijk vertegenwoordigde leden met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

6. Over personen wordt, tenzij de vergadering unaniem anders besluit, schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij een bestuurslid schriftelijke stemming verlangt.

7. Bestuursleden kunnen zich in een bestuursvergadering schriftelijk door een mede- bestuurslid laten vertegenwoordigen.

8. De bestuursvergaderingen staan onder leiding van de voorzitter, of, bij ontstentenis of afwezigheid van de voorzitter, onder leiding van een ander door de bestuursvergadering aan te wijzen lid van het bestuur.

9. Van de bestuursvergaderingen worden notulen gehouden door of namens de secretaris, of bij ontstentenis of afwezigheid van de secretaris, door of namens een ander door de bestuursvergadering aan te wijzen lid van het bestuur.

10.De notulen worden tijdens en door de eerstkomende bestuursvergadering vastgesteld.

 

BOEKJAAR EN FINANCIËN

Artikel 11.

 

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

 

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

 

3. Jaarlijks wordt - behoudens verlenging van die termijn door het bestuur - voor de eerste juli aan het bestuur:

a. door de penningmeester, onder overlegging van de jaarrekening - omvattende een balans per het einde van het afgelopen boekjaar en een staat van baten en lasten over dat boekjaar met een toelichting - verslag uitgebracht over het financieel beleid in het afgelopen boekjaar; en

b. door de secretaris verslag uitgebracht over de in het afgelopen boekjaar door het bestuur verrichte activiteiten.

 

4. Het bestuur kan een deskundige aanwijzen voor het nazien van de jaarrekening.

5. Goedkeuring van de jaarrekening door het bestuur strekt de penningmeester tot décharge.

6. De hiervoor genoemde verslagen vormen tezamen het jaarverslag van de stichting.

7. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand december door het bestuur de begroting voor het nieuwe boekjaar vastgesteld.

8. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaar lang te bewaren.

 

VERGOEDINGEN

Artikel 12.

 

1. De leden van het bestuur zullen nimmer honorarium, loon of ander materieel voordeel van de stichting genieten.

2. Zij hebben evenwel recht op vergoeding van in functie en ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten, voor zover door het bestuur goedgekeurd.

 

REGLEMENTEN

Artikel 13.

Het bestuur kan één of meer reglementen vaststellen, wijzigen of intrekken, welke reglementen geen bepalingen mogen bevatten die in strijd zijn met de wet of de statuten.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 14.

 

1. De statuten der stichting kunnen worden gewijzigd en de stichting kan worden ontbonden in een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering van het bestuur.

2. Een besluit tot het wijzigen der statuten treedt niet in werking dan nadat het bij notariële akte zal zijn vastgelegd.

3. Tot het doen verlijden van de vereiste notariële akte is ieder bestuurslid afzonderlijk bevoegd.

 

Artikel 15.

1. Ingeval van ontbinding der stichting geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer (rechts)personen) tot vereffenaar(s) zijn aangewezen.

2. Aan een eventueel batig saldo wordt door het bestuur bestemming gegeven, die zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de stichting.

3. Gedurende de vereffening vinden de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk toepassing.

4. Gedurende de vereffening dienen in de stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, aan haar naam te worden toegevoegd de woorden: "in liquidatie".

5. De vereffenaar(s) stelt (stellen) een rekening en verantwoording op van de vereffening, waaruit de omvang en de samenstelling van het eventuele overschot blijken.

6. De vereffenaar(s) legt (leggen) de rekening en verantwoording en het eventuele plan van verdeling gedurende twee maanden ter inzage in het handelsregister van de Kamer van Koophandel waar de stichting is ingeschreven en ten kantore van de stichting of op een ander adres in het Arrondissement waar de stichting statutair is gevestigd.

7. De vereffenaar(s) maakt (maken) de terinzagelegging bekend in een ter plaatse waar de stichting statutair is gevestigd veelgelezen nieuwsblad.

8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting gedurende zeven jaren berusten onder de (rechts)persoon, die daartoe door het bestuur bij het besluit tot ontbinding wordt aangewezen.

 

Artikel 16.

DONATEURS

 

1. Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de stichting financieel te steunen met een door het bestuur vast te stellen minimum-bijdrage.

2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van donateurs.

3. De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.

4. Beëindiging namens de stichting geschiedt door het bestuur.

5. Het bestuur is verplicht de donateurs van de stichting periodiek te informeren over de werkzaamheden van de stichting.

6. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten en eventuele reglementen zijn toegekend en opgelegd.

  

Artikel 17.

COMMISSIES EN WERKGROEPEN

 

1. Het bestuur heeft de bevoegdheid commissies en werkgroepen in te stellen en op te heffen.

2. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van de commissies en de werkgroepen.

3. Het bestuur stelt de taken van de commissies en werkgroepen vast.

4. Al hetgeen de commissies en werkgroepen verder betreft wordt zo nodig nader geregeld bij afzonderlijk reglement.

SLOTBEPALING
Artikel 18.

 

In alle gevallen waarin bij deze statuten en de eventuele reglementen niet is voorzien, beslist het bestuur.
Tenslotte verklaarden de verschenen personen, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 leden 2 en 4 van de statuten, dat het bestuur van de stichting voor de eerste maal is samengesteld als volgt:

1. Voorzitter: Arie van Staveren

2. Penningmeester: Theodorus Johannes Roes

3. Secretaris: Hans Blom

4. Bestuurslid:

5. Bestuurslid: