Schadevergoeding

Let op! Dit is een concept op basis van hetgeen geregeld is voor de N/Z lijn! 

Momenteel wordt er door een aantal bewoners onderhandeld met de gemeente hoe dit gestalte zal krijgen inzake de Singelgracht garage. Wij zullen u tzt informeren over de uitkomst van dit overleg.

Als er fysieke schade optreedt, die een direct gevolg is van de aanleg van de garage, kunt u die bij het Schadebureau van de gemeente melden. Een bouwkundige beoordeelt de schade en wordt verder afgehandeld door de schadebehandelaar(s) van het Schadebureau. Bent u het niet eens met de beslissing van het Schadebureau, dan bestaat de mogelijk om een externe expert in te schakelen. Het Schadebureau helpt door schade direct op te lossen of een vergoeding te geven waarmee de schade verholpen kan worden.

 

Nadeelcompensatie.

De Verordening Nadeelcompensatie regelt dat in gevallen waar men onevenredig belast is met de hinder als gevolg van de werkzaamheden van de Singelgracht garage dit nadeel gecompenseerd wordt. In bijzondere gevallen kunt u een beroep doen op de verordening nadeelcompensatie.

Als de hoogte van het nadeel wordt bepaald door de Schadecommissie, wordt ook bepaald welk deel van het nadeel wordt vergoed.

Voor bewoners geldt dit vooral als zij hun pand willen verkopen. Als een verzoeker, al ver voordat hij redelijkerwijs kon weten dat de garage in de buurt zou worden aangelegd, een bedrijf of een pand in eigen­dom heeft, tijdens de bouw zijn pand ver­koopt en de prijs van die ver­koop ten gevolge van de aanleg van de bouw leidt tot een lager bedrag dan de verkoop­prijs, dan zal de adviescom­missie dit verschil opnemen in haar aan de gemeenteraad uit te brengen advies en zal de gemeenteraad dit in zijn beslissing betrekken.

Bewoners die in een zijstraat wonen waar een voorziening is aangebracht die voor de werkzaamheden van de garage is bedoeld en hier langer dan een jaar hinder van ondervinden, komen ook in aanmerking voor een vergoeding.

 

Schadecommissie
 

Schades tot een bedrag van € 25.000 kunnen zelf door het Schadebureau worden afgehandeld. Bedragen daarboven worden uitgevoerd door de Schadecommissie. De Schadecommissie bepaalt per aanvraag welke informatie zij precies nodig heeft om de schade te bepalen. Zij beoordeelt alle aangedragen schadeposten en gaat na tot welk bedrag het nadeel is veroorzaakt door de aanleg van de garage.

 

Bouwkundige vooropname.

Voordat begonnen wordt met de bouw maken we bouwkundige opnames in het gebied rondom de de Singelgracht (50m zone). Die is bedoeld om de bouwkundige staat van een woning te kennen. Eventuele schade tijdens en na de bouw is dan makkelijk aan te tonen. De eigenaar van de woning ontvangt het bouwkundig opnamerapport. De kosten van de opname zijn voor rekening van de gemeente.

U krijgt bericht van het schadebureau als u eigenaar bent van een pand langs het bouwtracé. We maken in overleg met de bewoner / eigenaar een afspraak over het tijdstip van de bouwkundige opname.

 

Tegemoetkomingsregeling.

Bewoners en ondernemers krijgen financiële vergoedingen in de straten waar mitigerende (correctieve) maatregelen en/of de aanleg van een nooduitgang veel overlast hebben veroorzaakt en mogelijk nog (zullen) veroorzaken.

Deze tegemoetkoming is gebaseerd op de Verordening tegemoetkoming bouwactiviteiten Singelgracht garage. Onderdeel van de Verordening is een adressenlijst.

 

Voorwaarden

Om in aanmerking te kunnen komen voor een bijdrage moet men aan alle volgende voorwaarden voldoen:

  • De woning/bedrijf grenst direct aan de bouwplaats tot 10 meter vanaf de bouwhekken;
  • Men ondervindt visuele hinder;
  • Men ondervindt geluidshinder;
  • Men wordt beperkt in de bewegingsvrijheid/het bedrijf is slecht bereikbaar voor klanten.
  •  
  • Ook geldt als vereiste dat de werkzaamheden plaatsvinden als onderdeel van de aanleg van de Singelgracht garage en langer dan 18 maanden (gaan) duren. De financiële vergoeding is mogelijk na 12 maanden van werkzaamheden.

De tegemoetkoming bedraagt € 119,75 per maand, en wordt na 18 maanden van werkzaamheden, achteraf, twee keer per jaar uitbetaald.

 

 

Wat betekent dat voor de bewoners/ondernemers?

Het Schadebureau heeft een inventarisatie gemaakt van de duur en omvang van eerder verrichte werkzaamheden en van de huidige of nog te verwachten werkzaamheden. Deze afzonderlijke periodes worden bij elkaar opgeteld.