Recente briefwisseling met de gemeente

Twee onderwerpen passeerden de laatste paar dagen de revue: 

1. de gemeente beschuldigd ons van hardnekkige onjuistheden en

 2. Portefeuillehouder D. de Jager (West) zegt in afscheidsinterview dat in de toekomst een dure parkeerplaats in de stad onzinnig is.

 

Hieronder ziet u in chronologische volgorde onze briefwisseling.

 
Feiten versus fictie volgens de gemeente (https://www.amsterdam.nl/@730597/feiten-versus-fictie/)

Bewoners die tegen de bouw van de Singelgrachtgarage zijn hebben de afgelopen weken op verschillende manieren hun bezwaren kenbaar gemaakt. Om de argumenten van voor- en tegenstanders op waarde te kunnen schatten is het noodzakelijk de feiten te kennen. Wij constateren dat tijdens de ludieke demonstratie van zaterdag 8 maart, op de sites van de tegenstanders en in de flyer Singelgrachtgarage Nee onjuiste informatie is verspreid. Daarom geven wij in reactie de belangrijkste de feiten weer. Hierbij willen we opmerken dat we niet op alle punten uit de flyer en de sites ingaan.

Alle onderzoeken en presentaties van deskundigen waarop deze feiten zijn gebaseerd, vindt u terug op deze site en/of in de bijlagen bij het bestemmingsplan. De stadsdelen West en Centrum doen er hierbij alles aan om het gesprek met iedereen voort te zetten. Zo hebben wij de afgelopen maanden bewoners geïnformeerd en waar mogelijk betrokken bij onderwerpen als risico’s, risicobeheersing en schaderegeling, het ontwerp van de entrees, behoud van bomen, het kader voor de bouw met betrekking tot bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid, etc. Wij hechten er hierbij grote waarde aan om de dialoog met de bewoners voort te zetten, maar dan wel op basis van de feiten en zorgvuldigheid van het proces.

De feiten:

1. Kosten zijn aanzienlijk lager dan € 125.000,- per parkeerplaats

Tijdens de ludieke demonstratie is beweerd dat een parkeerplaats in de garage € 125.000,- per parkeerplaats kost. Voor 800 auto’s betekent dit een investering van €100 miljoen. Beide bedragen zijn niet juist en bovendien nergens op gebaseerd. Het beschikbare budget wordt in verband met de aanbesteding niet openbaar gemaakt. Voor de volledigheid, de garage wordt door beide stadsdelen (West en Centrum) in gelijke mate gefinancierd uit hun parkeerfondsen. Dit geld is al door middel van een kredietbesluit toegekend aan de garage. Het parkeerfonds wordt gevoed door opbrengsten uit parkeren. Bewoners die niet in het bezit zijn van een auto betalen dus niet mee aan de Singelgrachtgarage Marnix.

2. Veel minder bomenkap dan wordt gesuggereerd en het Frederik Hendrikplantsoen wordt groener

Er werden sjaals gehangen aan een groot aantal bomen op de Nassaukade, Marnixkade en in het Frederik Hendrikplantsoen. Daarmee werd de suggestie gewekt dat de hele bomenrij moet wijken voor de bouw van de Singelgrachtgarage.

Dit beeld is onterecht. Voor de bouw van de garage worden maximaal 20 bomen gekapt en 3 verplaatst. Het merendeel van deze bomen bevindt zich niet langs de gracht maar in het Frederik Hendrikplantsoen en moet wijken voor de aanleg van de toerit naar de garage.

Door de aanleg van toerit zal de verharding in het FH plantsoen met 400m2 toenemen, dat is anderhalf procent van de totale oppervlakte. Dit wordt echter ruimschoots gecompenseerd door een toename van circa 1.900m2 extra groen aan de randen van het plantsoen, te realiseren door het opheffen van parkeerplaatsen.

Per saldo neemt de hoeveelheid groen in de buurt dus aanzienlijk toe als gevolg van de bouw van de parkeergarage en de daaraan gekoppelde herinrichting van de buurt.

Dit is in lijn met de hoofddoelstelling van het project, het creëren van meer ruimte op straat voor groenvoorzieningen, voetgangers, spelende kinderen en fietsers door het verplaatsen van auto's naar onder de gracht. Daarbij is het stadsdeel nog aan het onderzoeken of alle bomen die eventueel moeten wijken voor de bouw van de Singelgrachtgarage behouden kunnen blijven door ze te verplaatsen naar een alternatieve locatie in de buurt.

Groenadvies Amsterdam werkt aan nader onderzoek om de overlevingskansen van het verplaatsen van de 20 te kappen bomen te bepalen, wat verplaatsing zou kosten en wat daarvoor moet worden gedaan. De cijfers worden wellicht dus gunstiger. Ook bij de plaatsing van de voetgangersentrees wordt rekening gehouden met de bestaande bomen. Bovendien wordt in het contract met de aannemer opgenomen dat er maximum 20 bomen gekapt (en vervangen) en 3 bomen verplant mogen worden.

Op maandag 19 mei is een bomenschouw gepland met bewoners, waarbij de deskundigen per boom zullen toelichten wat de staat en overlevingskansen zijn na verplanten. Aanmelden is nog mogelijk via singelgrachtgaragemarnix@west.amsterdam.nl.

3. Kleinere voetgangersentrees

De poster op de dekschuit/werkplaats van jachthaven Staverno meldt “Afmetingen”van de entreehuisjes klein en terughoudend? Zeg het maar!”. De suggestie dat de entrees even groot worden als deze dekschuit/werkplaats is misleidend, omdat de omvang van de dekschuit veel groter is dan de in het bestemmingsplan opgenomen maximale omvang van de entrees. Op dit moment – maart 2014 – werken we samen met de bewoners aan een ontwerp van de entrees, waarbij het uitgangspunt is om de entrees zo klein als mogelijk te maken, veel kleiner dan de maximale omvang zoals genoemd in het bestemmingsplan.

4. Luchtkwaliteit conform geldende normen

In de flyer staat dat de luchtkwaliteit verslechtert door uitlaatgassen uit de garage. Dit is niet correct en ook niet logisch. De conclusie in het luchtkwaliteitonderzoek van M+P, dat bij het bestemmingsplan is gevoegd, is dat de luchtkwaliteit nauwelijks wijzigt. Dat is ook logisch, er worden parkeerplaatsen van straat naar de garage verplaatst, er komen geen parkeerplaatsen bij. De garage voldoet aan de normen die gelden voor luchtkwaliteit. Daarnaast wordt beweerd: “De toch al kritische luchtkwaliteit in de J. van Galenstraat zal nog meer verslechteren”. Ook dat klopt niet. Er komen namelijk per saldo geen parkeerplaatsen bij. Uit verkeersonderzoek (zie bijlage bij Bestemmingsplan) blijkt dat de parkeergarage geen verkeersaantrekkende werking heeft. Ook de zin in de flyer “toenemende verkeersbewegingen verhogen hoeveelheid uitlaatgassen in de buurt” is tendentieus.

5. Risico’s zijn beheersbaar

In de flyer staat:“deskundigen adviseren negatief”. Mede op verzoek van de bewoners is Mandy Korff als onafhankelijk deskundige aangesteld om de aanbesteding te beoordelen op risico’s voor de huizen in omgeving. Mandy Korff is gepromoveerd aan Universiteit van Cambridge op het onderwerp: de effecten van ondergronds bouwen op paalfunderingen. Haar conclusie over de bouw van de Singelgrachtgarage, die ze ook met de bewoners heeft gedeeld, is dat de risico’s van dit project voor de funderingen van de huizen in het invloedgebied goed beheersbaar zijn. Andere deskundigen, zoals die van het IBA delen deze conclusie. De volledige presentatie van Mandy Korff is ook op deze site te bekijken. Ook de suggestie in de flyer dat “jaren later funderingsproblemen kunnen ontstaan” klopt niet. Deskundigen (inclusief Mandy Korff) geven aan dat dat grondverzakkingen en de eventueel daarmee gepaard gaande funderingsproblemen direct optreden dan wel binnen enkele weken. Als een fundering van een pand slecht is, moet deze sowieso worden vervangen. Dit staat los van de bouwwerkzaamheden rondom de Singelgrachtgarage Marnix. De stadsdeelraad van West heeft een voorstel (PDF, 468 kB) vastgesteld voor een eenmalige bijdrage in de voortijdige aanpak van slechte funderingen bij panden binnen de 50 meter invloedszone (PDF, 442 kB) van de Singelgrachtgarage Marnix.

6. De bouw van de garage duurt 3 jaar.

We lezen soms dat de bouw jarenlange overlast gaat geven. In de flyer staat “De planning is dat de bouw van de garage 4 jaar gaat duren”. Ook dit klopt niet. De bouw gaat naar verwachting circa 3 jaar duren.

 

Verwachtend dat de gemeente ons weerwoord ook zou publiceren, stuurden wij dit:

Naar aanleiding van de publicatie op uw website  hebben wij de volgende opmerkingen. Wij hopen wel dat ons weerwoord even prominent op uw website zal worden geplaatst als uw kritiek op onze ludieke aktie.

 

• U stelt dat  u de afgelopen maanden bewoners hebt geïnformeerd.

Hoeveel van de 20.000 bewoners denkt u bereikt te hebben met slechts email? In lijn met het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur ‘Gij zult openbaar maken’ wil het kabinet dat alle overheidsinstellingen actief informatie openbaar maken. Bent u echt overtuigd dat u ten volle aan deze plicht heeft voldaan om alle bewoners volledig, transparant en tijdig te informeren?

• U presenteert als feit dat de kosten aanzienlijk lager zijn dan €125.000 per parkeerplaats.

Dat is inderdaad een inschatting onzerzijds. Wij weten dat de kosten geraamd zijn op €60 miljoen hetgeen neerkomt op €75.000 per parkeerplaats. Maar u weet ook dat die kostenraming inmiddels verhoogd is met o.a. de inhuur van Deltares; de inhuur van externe experts; subsidies voor categorie 4 funderingen; overlast uitkering op basis van de Verordening Nadeelcompensatie en nog nader vast te stellen Planschade claims. Daarbij komen nog de kosten voor de her-inrichting cq. verbetering van de openbare ruimte.

En wellicht is er sprake van nog meer extra kosten waarnaar wij slechts kunnen gissen omdat er op rapporten inzake risico analyses door de gemeente geheimhouding is opgelegd.

• U presenteert als feit veel minder bomenkap dan door ons wordt gesuggereerd.

Dat aantal van 20 is slechts een streven en geen keiharde contractuele eis. Het uiteindelijke aantal wordt bepaald door de bonus/malus regeling als onderdeel van het Design & Build contract. Het doel van onze aktie was om niet alleen buurtbewoners maar ook passanten te attenderen op de kaalslag. Daarom kozen wij uiteraard voor bomen langs de Nassaukade alsmede in het FH plantsoen.

• U presenteert als feit dat de kaalslag in het FH plantsoen ruimschoots gecompenseerd wordt door een toename van circa 1900m2 extra groen.

Het aantal vierkante meters extra groen is echter voor vele jaren geen compensatie voor het verdwijnen van monumentale beeldbepalende bomen met een grote hoeveelheid jonge bomen. En ook dat vooralsnog dit geen voldoende compensatie biedt voor de luchtzuiverende functie van de bestaande groenstructuur.

 

Het is nieuw voor ons te lezen dat u onderzoekt of alle bomen die eventueel moeten wijken voor de bouw van de Singelgrachtgarage behouden kunnen blijven door ze te verplaatsen naar een alternatieve locatie in de buurt. Een dergelijke verplaatsing is ook weer een extra kostenpost waarmee in de kostenraming geen rekening is gehouden.

 

• Kleinere voetgangerentrees.

U stelt dat wij hebben gesuggereerd dat de voetganger entrees even groot zijn als de dekschuit van Staverno. Wij hebben door middel van rode vlaggetjes daar het vloeroppervlak van 5x7 meter willen markeren maar dan hadden de vlaggetjes midden op het wegdek van de Marnixkade geplaatst moeten worden. Dus onze visuale afbeelding was kleiner dan het door de gemeente vastgestelde formaat. En de hoogte van 4.5 meter hebben wij met een boven het dak van de dekschuit uitstekende paal + vlaggetje aangegeven.

Wij hebben in geen geval de indruk gegeven dat een 35m2 entree hetzelfde formaat heeft als de dekschuit. Die observatie/conclusie is geheel voor uw rekening.

• U presenteert als feit dat de luchtkwaliteit conform de geldende normen is.

Het voert hier te ver om daar gedetailleerd op in te gaan maar u kunt te zijner tijd kennis nemen van ons gedetailleerd commentaar in onze zienswijze op het Ontwerp Bestemmingsplan.

• U presenteert als feit dat de risico’s beheersbaar zijn.

Ja, de gemeente heeft deskundigen aangesteld om de aanbesteding te beoordelen op risico’s. Maar geen enkele expert noch aannemer zalkunnen garanderen dat er geen bouwschade zal optreden.

De experts stellen dat grondverzakkingen en de eventueel daarmee gepaard gaande funderingsproblemen direct optreden dan wel binnen enkele weken. Dat betreft slechts problemen die op kunnen treden tijdens het plaatsen van damwanden. Ons punt is echter het effect van een gigantische betonnen bak op de grondwaterstroming. Dat effect zal pas duidelijk worden na oplevering van de garage.

• U presenteert als feit dat de bouw 3 jaar duurt.

Dat is (nog) geen feit maar een inschatting/aanname. Het feitenmateriaal dat de geraamde bouwperiode van dit soort grootschalige projecten vrijwel altijd (en fors) uitloopt, ligt op tafel: N/Z lijn; het Stedelijk Museum; het Rijksmuseum; etc. Tijdens een van de politiek debatten stelde de lijsttrekker van D66 zelfs dat hij zich slechts een geval kon herinneren dat de bouw binnen de geraamde tijd werd afgeleverd: een klaslokaal. Hij werd door geen van de andere partijen tegengesproken…

 

Het is bedroevend dat na jarenlange inspanningen om alle feiten te weten te komen bewoners nog steeds niet in detail weten wat er met hun buurt staat te gebeuren. En dat de gemeente nu nog steeds niets anders kan bedenken dan ons te bekritiseren en meent haar gelijk te kunnen bewijzen met 'facts' terwijl dat allemaal slechts aannames zijn. De harde feiten zullen pas over 4 of 5 jaar bekend zijn.

 

 

De gemeente weigert ons weerwoord te publiceren en schrijft:

 

Wij gaan op de projectenwebsite uit van droge feiten. Daarom reageren we via onze website op hardnekkige onjuistheden. We werken niet via onze website mee aan het herhalen van onjuistheden en zullen uw weerwoord op onze reactie op de flyer dus niet op onze website plaatsen.

 
En slotte onze reactie:

De gemeente houdt star vol dat haar verwachtingen en aanames feiten zijn. Onze websites en andere communicatie bevat niets meer maar ook niets minder dan onze verwachtingen maar dat doen jullie af met onjuistheden. Er is pas sprake van feiten wanneer het project -onverhoopt- voltooid is. Pas over jaren zullen we allemaal weten wat de feiten zijn. Dat de gemeente blijft volhouden dat zij alleen dat nu al weet tart elke logica.

 

Maar wat echt bedroevend is dat de gemeente ons de gelegenheid tot weerwoord ontzegt. Een duidelijker bewijs dat de gemeente onze zorgen totaal negeert had met je antwoord niet duidelijker geleverd kunnen worden. En toch blijven beweren dat de gemeente er alles aan doet om bewoners te betrekken?

 

Ondanks mijn woorden zijn hier geen woorden voor!

 

 

Het afscheidsinterview van portefeuillehouder D. de Jager

 

Hierin zegt de heer de Jager: ""Autobezit raakt achterhaalt, zeker in de stad. We gaan slimmer reizen: fiets, Snapp car, We go. Over 10 jaar delen we allemaal onze auto. Een dure parkeerplek in de stad wordt daarmee onzinnig”.

 

Onze reactie:

Geachte heer de Jager,

 

Uw uitspraken in een interview in het stadsblad dd. 20 maart  heeft ons met absolute stomheid geslagen.

 

Naast de bouwkosten van een garage onder de Singelgracht, zijn er talloze bijkomende kosten. Zoals de plankosten; projectvoorbereiding; sprinklerinstallatie; omgevingsmanagement, exploitatieverliezen; de subsidie voor categorie 4 funderingen; de kosten voortvloeiend uit de gemeentelijke Verordening Nadeelcompensatie; inhuur van Deltares en van externe experts; de herinrichting van de buurt; kosten vervat in de geheime risico analyses; juridische kosten als gevolg van beroep tegen het Bestemmingsplan; etc. Allemaal kosten die geen onderdeel vormen van de geraamde €60 miljoen.

 

Al deze kosten maken een Singelgrachtgarage tot een van de duurste parkeerplekken in Amsterdam.

 

Als mede-verantwoordelijke portefeuillehouder was u ongetwijfeld op de hoogte van al deze bijkomende kosten. Desondanks heeft u zich al die jaren ingezet om dit onzalige project te realiseren. En nu pas, nadat u bent afgetreden, zegt u dat dit project onzinnig is.

 

Wij hebben recht op een transparante en eerlijke communicatie en als bestuurder had u de verantwoordelijkheid en morele plicht dit uitgangspunt te ondersteunen en uit te voeren. Met uw uitspraken kunnen wij niet anders concluderen dat u die verantwoordelijkheid de afgelopen jaren volledig hebt verzaakt.

 

Uw uitspraken impliceren een toekomstvisie; bedroevend dat u die nooit eerder heeft verkondigd. In plaats van te werken aan een plan wat dateert uit 2003 (in tijden van hoog-conjunctuur; geen gigantische gemeentelijke schulden en geen voortdurende lastenverzwaring voor Amsterdammers) had u de afgelopen jaren kunnen werken aan een toekomstvisie door autodelen en elektrisch vervoer fors te stimuleren; parkeerfaciliteiten langs de A10 Ring te bouwen die dan verbonden zijn met openbaar vervoer via efficientere routes dan thans het geval is.

 

Zo’n toekomst komt er aan en de gemeente (lees: alle Amsterdammers) zit dan weer met een financiële kater en een (half)lege betonnen bak.

 

Ten slotte nog dit. In een email aan een buurtbewoner stelt u "Verder is het goed om bewoners en ondernemers de keuze te geven of ze liever hun auto aan de ring zetten tegen een lager tarief of in een buurtgarage of op straat voor een hoger tarief”.

Parkeren op straat?? Aangezien er 800 parkeerplaatsen op straat worden opgeheven, kunt u ons uitleggen waar bewoners en ondernemers dan nog op straat kunnen parkeren?

 

Reactie van de Jager:

 

Geachte heer van Staveren,

 

Hetgeen ik in de Westkant zeg is niets anders dan het in deze periode ingezette mobiliteitsbeleid van stadsdeel West conform het coalitieakkoord. Zoals wellicht bekend zijn wij begonnen met ringparkeren in het kader van ons programma slimmer reizen waarin we ook autodelen, OV en fietsen bevorderen. Het gaat om een lange termijn visie waar we nu een voorzichtig begin mee hebben gemaakt. Dat is niet in strijd met het versplaatsen van parkeerplekken in de openbare ruimte naar een gebouwde parkeervoorziening in de buurt.. Er zullen zeker nog wel auto's overblijven in de stad voor doelgroepen die daar voorkeur aan geven of vanuit hun persoonlijke situatie behoefte aan hebben. Die auto's kunnen voor een deel ondergronds en zullen voor een deel in de openbare ruimte blijven staan, maar de dominantie van de stilstaande en rijdende auto in het straatbeeld zal op termijn substantieel afnemen ten gunste van de mens. De investeringen in buurtgarages en ringparkeren zullen zich op termijn in sociale en economische termen terugbetalen. zowel voor de individuele huizenbezitter die de waarde van hun bezit zal zien stijgen door de hoogwaardige openbare ruimte, als  wel voor de overheid omdat het vestigingsklimaat zal verbeteren en de inkomsten via de OZB zullen stijgen door de. waardevermeerdering van de huizen. Dit zijn overigens dezelfde uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de structuurvisie en het daarop gebaseerde parkeerplan Amsterdam waarvan zoals u wellicht bekend de singelgracht garage onderdeel uitmaakt. Dit beleid kan rekenen op  een brede politieke steun in de Gemeenteraad.

 

 

 

Onze reactie:

Geachte Heer de Jager,

 

U stelt dat de investeringen in buurtgarages zich op termijn in economische termen terugbetalen.

Zijn er cijfermatige prognoses hoe een investering van €60 miljoen + al die additionele kostenposten door een verbetering van de  lokale economie en een hogere OZB terugverdiend kan worden?

 

Ja, mij is bekend dat er met ringparkeren is begonnen. En dus is mij ook bekend dat de pilot tot nu toe een volledige mislukking is waarbij ruim 190 van de beoogde plaatsen aan wachtlijsters werd vergeven hetgeen niets bijdraagt aan het doel de openbare ruimte te verbeteren.

 

Ook stelt u dat het beleid, en dus ook een Singelgrachtgarage, kan rekenen op een brede politieke steun in de Gemeenteraad. We zullen dat echter af moeten wachten totdat er een nieuwe coalitie is samengesteld en coalitieafspraken zijn gemaakt. En wie weet komt de Gemeenteraad tot andere gedachten wanneer deze zich realiseert wat de werkelijke kosten voor dit project uiteindelijk zullen zijn.

 

Ten slotte zou ik toch graag meer duidelijkheid van u willen krijgen waar men na het opheffen van 800 plaatsen nog steeds op straat kan parkeren. Is de parkeerdruk dan niet zo kritiek dat men kan kiezen tussen garage of straatparkeren?

 

 

De SP is tegen de Singelgrachtgarage

De plannen voor veel te dure ondergrondse (fiets)garages worden afgeblazen. De noodzaak van de Singelgrachtgarage (kosten ca. 60 miljoen euro) is niet aangetoond. Lees ook: Protest leeft

Partij voor de Dieren tegen bomenkap Singelgrachtgarage

21-02-2014

De Partij voor de Dieren Amsterdam was gisteren aanwezig bij het protest tegen de Singelgrachtgarage in het Marnixbad. Veel bewoners uit Centrum en West waren daar naartoe gekomen om aan de pers en aan ambtenaren te laten weten dat zij de Singelgrachtgarage niet zien zitten. Het grootste bezwaar van de Partij voor de Dieren is dat er voor een oplossing is gekozen waarbij monumentale bomen op het Frederik Hendrikplantsoen moeten worden gekapt om plaats te maken voor in- en uitritten van de garage.

De fundamenten voor de bouw van de Singelgrachtgarage werden al in 2003 gelegd. De motieven om de garage te bouwen is om minder auto's op straat te laten parkeren en zoekbewegingen te laten afnemen. Omdat het Frederik Hendrikplantsoen net over de grens van stadsdeel Centrum in stadsdeel West ligt, hebben partijen in beide stadsdelen hier lang over gediscussieerd. De VVD is voorstander van de bouw van parkeergarages maar stemde tegen de Singelgrachtgarage omdat deze partij meer parkeerplaatsen wil toevoegen. De voorwaarde van GroenLinks-stadsdeelwethouder Dirk de Jager is dat voor de 800 parkeerplaatsen die met de garage worden toegevoegd, 800 parkeerplaatsen van de straten in Centrum en West moeten verdwijnen. Dit is tegen het zere been van de VVD.

Het plan is nu zo ver dat er al wordt gekeken naar ontwerpen van de 'voetgangershuisjes'. Omwonenden van het Frederik Hendrikplantsoen voelen zich gepasseerd door de stadsdeelbesturen van West en Centrum. Volgens hen is er niet goed geluisterd naar de meningen van buurtbewoners.

De Partij voor de Dieren is niet tegen de bouw van ondergrondse parkeergarages in het algemeen. Wel is de fractie tegen aantasting van de Hoofdgroenstructuur, het groen in Amsterdam dat een speciale bescherming heeft gekregen. Het Frederik Hendrikplantsoen heeft die bescherming nu, maar ten tijde van het zogenoemde 'go-no go-besluit' was het Frederik Hendrikplantsoen nog niet beschermd. De planmakers en de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (die initiatieven toetst op inpasbaarheid in de Hoofdgroenstructuur) redeneren nu dat deze status door de vingers moet worden gezien. Ook speelt een rol dat er 8% groen zou worden toegevoegd aan de directe omgeving van de parkeergarage.

De stad van hun dromen.

Afgelopen dinsdag kwamen de lijsttrekkers van de PvdA, GroenLink, SP en Red Amsterdam in pakhuis de Zwijger bijeen om te praten over hun dromen voor de stad. Om beurten mochten zij hun droom verwoorden. Diverse onderwerpen kwamen voorbij zoals onderwijs, armoede, betaalbare woningen.

Belangrijke zaken waar deze linkse partijen graag wat aan willen doen. Ze waren het eigenlijk allemaal met elkaar eens dat deze problemen moeten worden aangepakt. Maar het publiek hoorde nauwelijks enig verschil tussen de vier lijsttrekkers. Hun antwoorden op de slotvraag met alle vier tegelijk op het podium wat hen onderscheid voor de komende verkiezingen en welke oplossingen zij voor ogen hadden gaf geen enkele duidelijkheid.

Tja, daar is geld voor nodig hoorde het publiek; maar hoeveel en waar vandaan? Tja.

Het publiek mocht geen vragen stellen maar op dat moment kon een toehoorder zich niet langer inhouden en schreeuwde „Het parkeerfonds!”

Na afloop sprak ik met de lijsttrekker van GroenLinks, de heer Rutger Groot-Wassink. Net zoals de PvdA is ook zijn partij voorstander om iets uit het Parkeerfonds te halen voor andere zaken. Maar zei hij, dat is geoormerkt geld!

Er ontspon een discussie over 'geoormerkt'.
Veel mensen hebben, of hadden, geld geoormerkt voor bv. studiekosten voor hun kinderen of voor  pensioenaanvulling. Maar dan verlies je je baan, of het dak begint te lekken. Wat doe je dan? Blijft dat potje opgespaard geld dicht? of peuter je het open met een diepe zucht en bel je een dakbedekker? Daar hoef je niet lang over na te denken.

Maar bij de gemeente ligt dat anders. Van dat Parkeerfonds blijf je af; de besteding daarvan is voorbestemd. De gemeente moet o.a. door de crisis steeds meer bezuinigen en heeft ook ruim 4 miljard schuld en betaalt jaarlijks daarover 110 miljoen rente. Dan maar links en rechts verder bezuinigingen; weinig of niets doen aan werkeloosheid.

Maar van dat Parkeerfonds blijf je af! Begrijpt u het?

Als we 't niet gedaan krijgen op een transparante en democratische manier dan maken we toch gewoon een geheime afspraak?

Het Parool dd. 25 januari:

Tussen de Amsterdamse collegepartijen PvdA, VVD en GroenLinks bestaat een geheime deal over het parkeerbeleid, die bewust buiten het openbare collegeakkoord is gelaten.

Ingewijden bevestigen dat bij de collegeonderhandelingen in 2010 niet alleen werd afgesproken dat de parkeertarieven aan de meter zouden worden bevroren, zoals in het akkoord staat, maar VVD-onderhandelaar Eric van der Burg sprak met collega's Maarten van Poelgeest (GroenLinks) en Carolien Gehrels (PvdA) ook af dat de collegepartijen geen blokkade zouden opwerpen als stadsdeelbesturen parkeervergunningen duurder zouden maken (mede om met de opbrengst garages te bouwen). 

Dat laatste werd niet opgeschreven om VVD-leider Eric van der Burg niet in het nauw te brengen. Hij had zich tijdens de verkiezingscampagne sterk gemaakt voor lagere tarieven: de euro van Eric, die terug moest naar de hardwerkende Amsterdammer.

 

 

 

Wij willen geen dak boven een auto

maar een dak boven het hoofd van een Amsterdammer!

Zeggen wij dat? Ja, maar wie ook?..... de PvdA!! Wat zegt de PvdA nog meer? Dat er meer parkeerplekken zijn gerealiseerd in de afgelopen periode dan woningen. Sommige van die overdekte parkeerplekken kosten 75.000 euro; 75.000 euro om vier wielen droog te parkeren! De PvdA wil dat parkeerinkomsten (100 miljoen euro per jaar) niet langer alleen aan openbare ruimte (dus o.a. aan parkeergarages) te besteden maar ook aan echt belangrijke dingen zoals woningbouw, onderwijs, jeugdwerkeloosheid.

Lees hier het hele artikel: https://www.pvdaamsterdam.nl/algemeen/2014/01/de-amsterdamse-droom-2/

Hoe stemden politici over het kredietbesluit?

 

De uitslag van het kredietbesluit in stadsdeel West vorig jaar: 15 stemmen voor; 14 tegen...

Tegen: D66, de Groenen, SP, VVD

Voor: GroenLinks en Pvda (voorwaardelijk!)

 

Het krediet van €30 miljoen is nog niet definitief goedgekeurd door de stadsdeelraad West!

 

Gezien een aantal  „onverwachte risico’s” waardoor de financiering in gevaar zou kunnen komen, schreef de PvdA fractie in West aan het Dagelijks Bestuur dat zolang er onzekerheid bestaat over deze risico’s: "deze deelraad geen finaal oordeel meer kan vellen over de realisatie van de garage  en haar voorwaardelijk akkoord met het krediet zal aanhouden”.

 

Desondanks gaat de gemeente door met alle voorbereidingen…

 

Nu weet u alle details en gevolgen indien de bouw van deze garage doorgaat.

Wellicht wilt u de politieke partijen in West uw positieve dan wel negatieve reactie emailen.Stuur dan een email naar de respectieve fractie-voorzitters:

 

Stadsdeelraad West:

 

GroenLinks       S.M. Meeder - s.meeder.raad@west.amsterdam.nl

PvdA:                E.J. de Groot - e.de.groot.raad@west.amsterdam.nl

D66                   H. Dijksman - h.dijksman.raad@west.amsterdam.nl

De Groenen       R.A. Schönberger - r.schonberger.raad@west.amsterdam.nl

SP                     L.J. Beukelaar - l.beukelaar.raad@west.amsterdam.nl

VVD                   N. Lamme - n.lamme.raad@west.amsterdam.nl

 

De uitslag van het kredietbesluit in stadsdeel Centrum: SP en VVD tegen - D66, GroenLinks,PvdA voor

 

Stadsdeelraad Centrum:

 

Fractie Alexandrova    Mw. V. Alexandrova - valexandrova@centrum.amsterdam.nl

D66                                      G. Brunink - gbrunink@centrum.amsterdam.nl

GroenLinks                       J. Nuijens - jnuijens@centrum.amsterdam.nl

PvdA                                    R. Noyon - rnoyon@centrum.amsterdam.nl

SP                                        Mw. N. Duijndam - nduijndam@centrum.amsterdam.nl

VVD                            J.S. v. Lissum - jlissum@centrum.amsterdam.nl

 

 

De gemeenteraad (die tzt zal beraadslagen en beslissen over het Bestemmingsplan):

 

CDA                           Mw. M.Shahahsavari - mshahsavari@raad.amsterdam.nl

D66                            J. Paternotte - jpaternotte@raad.amsterdam.nl

GroenLinks            Mw. M. van Doorninck - mdoorninck@raad.amsterdam.nl

Partij vd Dieren    J. van Lammeren - jlammeren@raad.amsterdam.nl

PvdA                          Mw. M. Moorman - mmoorman@raad.amsterdam.nl

Red                               R. Evans-Knaup - revans-knaup@raad.amsterdam.nl

SP                                L. Livens -livens@raad.amsterdam.nl

Trots                            Mw. A. van der Velde - avelde@raad.amsterdam.nl

VVD                            R. Flos - rflos@raad.amsterdam.nl

Witte Stad                R. Schimmelpennink - lschimmelpennink@raad.amsterdam.nl

 

 

Of u kunt de positie van deze politieke partijen betr. de parkeergarage mee laten spelen bij de gemeenteraads-verkiezingen op 19 maart a.s.

 

 

Mw. R. Alberts, fractie-voorzitter van de SP in de stadsdeelraad Centrum schrijft:

Mijn inzet als woordvoerder parkeren én luchtkwaliteit is steeds de volgende: parkeergarages hebben een aan-zuigende werking voor autoverkeer, in ieder geval geen ontmoedigende werking. En het is nu juist het autoverkeer wat ervoor zorgt dat wij in deze stad problemen hebben met de luchtkwaliteit. Volgens de Europese normering zal Amsterdam in 2015 NIET aan die norm kunnen voldoen. Dat wordt pas 2018, volgens de huidige inzichten. Daar gaat het dus al mis. En het gaat nog méér mis, als je bedenkt dat de Eeuropese norm veel te slap is. Te slap volgens de Amsterdamse GGD, volgens de WHO en ook volgens zeer kort geleden gepubliceerde onderzoeken (o.a. in The Lancet, onder de paraplu van de Universiteit van Utrecht). Ik heb er daarom bij motie op aangedrongen (een motie die ik ook in Provinciale Staten, waar ik ook lid van ben, heb ingediend) dat de wet-houder van Amsterdam met de gedeputeerde van Noord-Holland én de minister de handen ineen slaan om bij Europa voor strengere milieunormen te lobbyen. De motie heeft het niet gehaald. Partij voor de Dieren en GroenLinks steunden dit wel, maar dat vormt geen meerderheid.

Ik zal daarmee doorgaan totdat het doel bereikt is. Het antwoord wat Paulus Jansen (SP 2e Kamer lid) gaf vindt u misschien teleurstellend, maar is wel de weerslag van de realiteit. Ik loop ook tegen die realiteit aan: de grote (regerings-)partijen willen niet. Ik weet dat Paulus Jansen er net zo in zit als ik: blijven hameren totdat je het wint.

Bij de behandeling van het parkeerbeleid heb ik min of meer dezelfde insteek gehad: parkeergarages trekken auto’s aan. Om de auto’s uit de stad te weren moet je inzetten op P+R terreinen aan de rand van de stad, gekop-peld aan goed openbaar vervoer. Ik wil u echter nog wel het argument van de voorstanders van deze Singelgracht-garage meegeven. Zij zeggen dat deze garage ervoor zorgt dat bewoners hun auto wél kunnen parkeren, maar niet in het zicht. Dat draagt bij aan een betere openbare ruimte. Ik vind dat geen hopeloos slecht argument, maar ik denk dat in dit geval andere argumenten dit ene argument kunnen weerleggen: te duur, te grote impact op de omgeving, mogelijk problemen met de bouw voor de omgeving.