Uw opinie is belangrijk!

De link Opinies bevat meningen van experts, politici en van ons. Maar wij willen graag ùw mening weten.

Wij hebben u via nieuwsbrieven, een buurtflyer en deze website geïnformeerd over de details en gevolgen voor de hele buurt. Wij denken dat veel bewoners hier tegen zijn. Wij willen graag weten of dat ook zo is. Daarom zijn wij erg benieuwd wat ù van dit plan vindt.

Wij hopen dat u ons dit wilt laten weten door een 5-tal vragen te beantwoorden. Uw persoonlijke gegevens blijven geheim; het gaat ons puur om hoeveel mensen voor of tegen zijn.

Klik hier om mee te doen aan de enquête