Bouwkundig onderzoek

14-11-2008 00:00

Waardoor kunnen funderingsproblemen ontstaan?

Problemen met een fundering kunnen door velerlei redenen ontstaan. Zo kan het zijn dat in de loop van de tijd het pand dusdanig is verbouwd, dat door uitbreiding het gewicht groter is geworden dan het draagkrachtig vermogen van de fundering.

Problemen kunnen ook ontstaan door een langdurig te lage grondwaterstand (door verdroging of door grondwateronttrekking), waardoor het bovenste deel van houten funderingsconstructies kan gaan verrotten. Houten palen rotten weg wanneer er door een te lage waterstand zuurstof bij de palen komt.

Waaruit bestaat het funderingsonderzoek?

Om te kunnen beoordelen wat de staat van een fundering is, moet er eerst onderzoek worden gedaan naar het soort fundering en de staat daarvan. Zo’n funderingsonderzoek ziet er als volgt uit:

• Archiefonderzoek: Is er al eens eerder een funderingsonderzoek geweest en is de fundering al eens hersteld? Staat de woning op houten palen of op staal? Dus een historisch onderzoek funderingsgegevens.

• Visuele inspectie (vanaf de buitenzijde) van de gevels: Zijn er scheuren en verzakkingen zichtbaar? Soms wordt een lintvoegmeting gedaan om verzakkingen te kunnen vaststellen.

• Funderingsinspectie: Zoveel mogelijk aan de buitenkant van een pand worden één of meerdere inspectieputten gegraven om zo de soort en de staat van de fundering vast te stellen. Hierbij wordt onder andere de kwaliteit van het funderingshout (palen en langshout wat over de palen is aangebracht) beoordeeld en wordt de omvang van de houten funderingspalen (indien aanwezig) bepaald. Dit laatste geeft een indicatie over hoe lang de palen zijn. Ook wordt er gekeken naar de toestand van het metselwerk, zoals de hardheid van de stenen en of het metselwerk is vervormd en/of gescheurd.

Soms is het niet mogelijk om het funderingsonderzoek van buitenaf uit te voeren, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een historische trap voor de gevel. In dat geval zal in overleg met de eigenaren/bewoners bepaald worden waar het beste van binnenuit het onderzoek uitgevoerd kan worden, op een zodanige wijze dat schade en overlast zoveel voorkomen wordt of op zijn minst beperkt wordt.

Er wordt funderingsonderzoek gedaan, waarbij gaten in de grond worden gemaakt. Moeten deze gaten ook niet gelijk archeologisch worden onderzocht? Het onderzoek gaat niet zo diep in de grond dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is.

Bij hoeveel zetting moet een pand nader onderzocht worden?

Veel panden in Amsterdam bewegen met de ondergrond mee (natuurlijke zetting). Maar bij een zetting van meer dan 1,5 mm per jaar is er mogelijk iets aan de hand met de fundering van een pand. Het kan namelijk betekenen dat het pand harder zakt dan de ondergrond. Dat is een reden om door een deskundige nader onderzoek te laten verrichten.

Door wie laat de gemeente het funderingsonderzoek uitvoeren?

Het zal een firma zijn die neutraal staat ten opzichte van de gemeente of andere gerelateerde opdrachten die zijn uitgezet door de stadsdelen West of Centrum. De onderzoeken zullen worden uitgevoerd volgens het landelijke Protocol Funderings- inspecties.

Krijgen wij vooraf bericht wanneer er voor mijn pand wordt gegraven?

Ja, met iedereen bij wie de gemeente een funderingsonderzoek wil laten verrichten, zal vooraf contact worden opgenomen.

Moet voor het onderzoek de vloer van mijn pand open worden gemaakt?

Het onderzoek zal zoveel mogelijk vanaf de buitenzijde van het pand worden uitgevoerd. Het kan nodig zijn om van binnenuit te graven, bijvoorbeeld wanneer voor het pand een toegangstrap is gelegen.

Wat als een pand een slecht fundament heeft?

Als gebleken is dat een pand niet goed is gefundeerd (kwaliteit voldoet niet aan het minimale niveau Bouwbesluit bestaande bouw), dient funderingsherstel te worden uitgevoerd.

Wie betaald het onderzoek?

De kosten van het funderingsonderzoek en eventueel herstel van schade indien van binnenuit onderzoek moet worden uitgevoerd, worden betaald door de gemeente. Dit geldt voor het project Singelgrachtgarage Marnix en is geen standaard procedure.

Wat is de verantwoordelijkheid van een pandeigenaar?

De pandeigenaar moet zorgen dat zijn pand in orde is. In de Woningwet staat beschreven dat een pand moet voldoen aan de normen van het Bouwbesluit, bestaande bouw. Dit heeft ook betrekking op de staat van de fundering.

Wat is de minimale norm waar een pand of fundering aan moet voldoen

In algemene zin dient de constructie van een bestaande woning of bestaand woongebouw, en dus ook de fundering hiervan, te voldoen aan het gestelde in artikel 2.6 en 2.7 van het Bouwbesluit 2012 (voor overige gebruiksfuncties van bestaande bouwwerken zijn deze artikelen van toepassing).

Samengevat houdt dit artikel in dat een bouwconstructie niet bezwijkt gedurende de restlevensduur bij de fundamentele belastingscombinatie. In verband met de fundering betekent dit in rekentechnische zin dat de belasting op de fundering niet groter mag zijn dan het draagvermogen van de fundering. Om het draagvermogen van een fundering te kunnen bepalen is funderingsonderzoek nodig. Deze worden uitgevoerd volgens het landelijke Protocol Funderingsinspecties, vastgesteld door het voormalige ministerie van VROM. Indien wordt geconcludeerd dat een fundering niet voldoet aan het Bouwbesluit, zal de betreffende eigenaar verplicht worden tot het uitvoeren van funderingsherstel.

Hoe vast zijn deze normen? Is het mogelijk dat deze zodanig worden aangepast aan de uitkomsten van het onderzoek, zodat er toch funderingsherstel noodzakelijk is?
De norm vanaf wanneer funderingsherstel noodzakelijk is, is wettelijk vastgelegd in het Bouwbesluit. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een gerenommeerd bedrijf, dat neutraal staat ten opzichte van het stadsdeel. Het bedrijf geeft op basis van de onderzoeksresultaten het oordeel of funderingsherstel noodzakelijk is. Alleen wanneer de kwaliteit van een fundering niet voldoet aan het wettelijke minimale niveau zoals beschreven in het Bouwbesluit bestaande bouw, worden eigenaren verplicht tot funderingsherstel.

Waar vind ik de resultaten van funderingsonderzoeken?

Alle meetgegevens worden u als eigenaar toegestuurd. Bij het project Singelgrachtgarage Marnix is er voor gekozen om deze gegevens ook in depot te geven bij een Notaris.

Leidt de bouw van de parkeergarage (grondverzet, bemaling etc.) tot wateroverlast, verdroging en verandering van het grondwaterpeil?
Voor de start van de realisatie van de parkeergarage wordt de grondwaterstand in de omgeving vastgelegd door middel van peilfilters. Tijdens de realisatie van de garage wordt door middel van dezelfde peilfilters de grondwaterstand in de gaten gehouden. Als de hoogte te veel afwijkt van het “normale” patroon van voor de bouw, dan wordt de bouw stil gelegd en worden er beheersmaatregelen getroffen.