Onvoorziene en niet-gebudgetteerde kosten

15-09-2014 00:00

Onvoorziene/niet-gebutgetteerde kosten inzake Singelgrachtgarage-Marnix.

Toegemoetkoming langdurige bouwactiviteiten.
Tijdens het overleg over het concept Schadeprotocol deelde de Projectgroep ons mee dat er geen ruimte in het €60 miljoen krediet is voor een vergoeding voor overlast; de z.g. Toegemoetkoming langdurige bouwactiviteiten. Dit betreft een Verordening - onderdeel van de z.g. Nadeelcompensatie - welke een financiële tegemoetkoming regelt voor gederfd woon- respectievelijk gebruiksgenot als gevolg van langdurige bouwactiviteiten.

Tijdens de vaststelling van het krediet was deze Verordening van kracht en het bevreemdt ons ten zeerste dat hiermee geen rekening is gehouden in het krediet voor de Singelgrachtgarage-Marnix.

Deze Verordening is niet exclusief van toepassing op de Noord-Zuidlijn. Het recht op vergoeding is volledig geregeld in de nationale wetgeving van (Boek 6 van) het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Er is overigens een behoorlijke kans dat, wanneer het project in uitvoering mocht gaan, deze verordening inmiddels is vervangen door een landelijke wet en een daarop gebaseerde beleidsregel van het college.

De hoogte van een soortgelijke tegemoetkoming langs de Singelgracht is afhankelijk van schade, die van een omvang moet zijn die het zogeheten normaal maatschappelijk risico overstijgt. Op dit moment zijn de details nog onbekend met welke overlast en langdurigheid bewoners langs de Singelgracht te maken krijgen. Deze details bepalen de hoogte van een tegemoetkoming.

Subsidie voor z.g. categorie 4 funderingen.
Het bouwkundig onderzoek is inmiddels afgerond en er zijn 11 panden aangemerkt voor aanvullend onderzoek. Dit om vast te stellen of er daar sprake is van categorie 4 funderingen en dus noodzakelijk funderingsherstel. Het resultaat van dit aanvullend onderzoek zal naar verwachting eind november bekend zijn. Stadsdeel West besloot in maart j.l. hiervoor een subsidie van €84.000 per pand beschikbaar te stellen (precedent Boerenweteringgarage) aannemend dat stadsdeel Centrum een soortgelijke regeling zal treffen.

Dit besluit van stadsdeel West werd genomen nadat het krediet was vastgesteld en derhalve worden de kosten van deze subsidie gefinancierd uit het Parkeerfonds.

Hoewel dit een genereuze tegemoetkoming is, blijft er desondanks een fors financieel gat over wat door de eigenaar/VVE van een pand moet worden opgebracht. Het is nog onduidelijk wat er geregeld wordt/is voor die eigenaren die dit verschil niet op kunnen brengen/financiëren.

Compensatie voor verlies bij verkoop van onroerend goed.
Het ontwerp Schadeprotocol Singelgrachtgarage-Marnix bevat geen details betr. compensatie voor verlies bij verkoop. Overleg met het Schadebureau is gaande maar momenteel staat er nog niets op papier over dit onderwerp met betrekking tot de Singelgrachtgarage-Marnix.

In dit verband citeren wij uit de Toelichting op de Verordening Nadeelcompensatie Noord/Zuidlijn zoals besloten door de Gemeenteraad op 13 juli 2011:

- Indien uit een taxatie blijkt dat de verkoopprijs van een onroerend goed als een reële verkoopprijs kan worden aangemerkt, komt een eigenaar van onroerend goed in aanmerking voor nadeelcompensatie.

- De Gemeenteraad nam in 2003 het principebesluit voor o.a. een garage onder de Singelgracht. Dat zou
betekenen dat diegenen die na deze datum een pand kochten hadden kunnen weten dat zo’n garage
gebouwd zou worden en dientengevolge geen aanspraak kunnen maken op nadeelcompensatie bij verkoop. Echter, uit hoofde van het Voorzienbaarheid principe besloot de Gemeenteraad dat de toerekenbaarheid van deze voorzienbaarheid beperkt wordt door de omstandigheid van de financiering van het project, benodigd om het project doorgang te doen vinden.

De financiering voor de Singelgrachtgarage-Marnix werd pas definitief gewaarborgd toen het kredietbesluit begin 2013 werd genomen. Vanaf het moment dat dit besluit in voldoende mate openbaar bekend was, is sprake van toerekenbare voorzienbaarheid.

Op basis van bovenstaande regelgeving en het gelijkheidsprincipe zijn wij van mening dat compensatie van verlies bij verkoop ook van toepassing moet zijn voor eigenaren langs de Singelgracht.

Kosten voortvloeiend uit Planschade en Nadeelcompensatie zullen pas vanaf de aanvang van de bouw (planning 2017) duidelijk worden. Aangezien de gemeenteraad in een veel eerder stadium de go/no-go beslissing over dit project zal nemen, lijkt ons ten behoeve van een reëele begroting het noodzakelijk dat hiervoor nu alvast een stelpost wordt opgenomen.

Kosten behoud van bomen.
Het ontwerp Bestemmingsplan Singelgrachtgarage-Marnix voorzag in het kappen van 20 beeldvormende platanen. Dankzij de inzet van een aantal bewoners is inmiddels de Projectgroep Singelgrachtgarage-Marnix akkoord met het verplaatsen van een tiental platanen. Ook hier is dus sprake van nvoorziene kosten.

Additionele niet-gebudgetteerde kosten.
Details van het €60 miljoen krediet zijn ons onbekend maar naast bovenstaande onvoorziene/niet-gebudgetteerde kosten, zijn er wellicht nog andere budget-overschrijdende kostenposten. Zo zijn er twee geheim verklaarde risico analyses die pas bij voltooiing van het project (laatste schatting in 2020) openbaar worden gemaakt.

Exploitatieverlies.
Tijdens de onderhandelingen over het nieuwe stadsbestuur zei de heer Paternotte dat "er vanaf nu reëel wordt begroot”. Hoewel er nu overduidelijke indicaties zijn dat het €60 miljoen krediet niet toereikend lijkt, bestaat de kans dat, door een lager dan gebudgetteerde offerte van de winnende aannemer, het budget alsnog sluitend zal blijken.

Maar dan nog moet rekening worden gehouden met een exploitatieverlies. Tijdens de vaststelling van het krediet werd al uitgegaan van een exploitatieverlies van een fors aantal jaren. Ondanks de recente 25% verhoging van de parkeervergunningen blijft er nog steeds een exploitatietekort.

Wellicht ten overvloede wijzen wij er op dat eventuele additionele verhogingen van parkeervergunningen in komende jaren zal leiden tot een afnemende bereidheid om gebruik te maken van deze garage met onderbezetting tot gevolg hetgeen weer gevolgen heeft voor een exploitatietekort.

Verliezen bestaande garages.
De gemeente lijdt wegens onderbezetting van gemeente garages jaarlijks miljoenen verliezen. Het is uit dien hoofde onbegrijpelijk dat desondanks men toch van plan is een nog een garage te bouwen. Dit zou met name noodzakelijk zijn om de parkeerdruk in de noord Jordaan te verminderen. En dat terwijl op 5 minuten lopen de vorig jaar geopende Willemspoortgarage op het Haarlemmerplein nog steeds onderbezet is.

 

Parkeerfonds.
De kosten voor de funderingsubsidie worden -zoals vermeldt in het relevante besluit van stadsdeel West - afgedekt uit het Parkeerfonds. Dat zal, veronderstellen wij, tevens het geval zijn voor alle bovengenoemde niet in het krediet opgenomen, kosten. De conclusie lijkt ons dan ook gerechtvaardigd dat het vastgestelde krediet van €60 miljoen ontoereikend is om alle aan dit project gerelateerde kosten te dekken. Refererend aan de uitspraak van de heer Paternotte dat er vanaf nu reëel wordt begroot, lijkt het ons dan ook essentieel dat voor een financieel verantwoorde besluitvorming alle kosten van het Singelgrachtgarage-Marnix project reëel en kritisch wordt geanalyseerd.