Wat zegt de Rekenkamer...

12-12-2013 00:00

De Rekenkamer Amsterdam concludeert dat het parkeerbeleid in stadsdelen slecht is.

Over stadsdeel West schrijft de Rekenkamer:

"Stadsdeel West heeft in de parkeernota geen aandacht voor het benodigd budget voor de uitvoering van het parkeerbeleid. Bij het vaststellen van het parkeerbeleid kan dus geen afgewogen keuze worden gemaakt tussen het invoeren van de maatregelen en de kosten/inkomsten die daar tegenover staan". (zie: rode stip).

en: "Kenis over opvattingen van bewoners worden weinig gebruikt. Het raadplegen van bewoners blijft veelal beperkt tot het organiseren van inspraakavonden of het verzamelen van klachten over parkeren. Meer systematisch onderzoek naar het draagvlak voor het beleid of naar de belangrijkste ergernissen rondom parkeren kan echter eveneens bijdragen leveren aan beter beleid".

 

https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/afgerond-onderzoek/parkeren-in-amsterdam/